Tôi đã trả tiền mặt cho chuyến xe thanh toán qua Thẻ